--------------

Právne podmienky a podmienky použitia

--------------

spoločnosti Decibar spol s r.o., Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem, 400 11 (ďalej len Decibar spol s r.o.) ohľadom bezplatného poskytnutia informačného materiálu on-line.

I. Všeobecne:

1.     Poskytnutie informačného materiálu, hlavne manuálu, konštrukčných schémat, návodov k použitiu, databáz, príkladov použitia, technických údajov, animácií, videonahrávok, textov, tiskového a obrazového materiálu (ďalej len materiál), prebieha výhradne nezáväzne za nasledujúcich podmienok.
2.     Podmienky použitia sú považované za akceptované nejneskôr okamžikom prevzatia, resp. stiahnutia materiálu a platí i pre budúce použitie.
3.     Nepreberáme zodpovednosť za chyby softwaru a hardwaru, ktoré vzniknú pri on-line prenosu materiálu, alebo použitie nášho systému.
4.     Akékoľvek informácie sú poskytované bez akejkoľvek zodpovednosti a záruky, majú len informativný charakter a nie je možný akýkoľvek nárok.
5.     Nakoľko sa snažíme, aby obsah stránok bol vždy aktuálny, môžu stránky, resp. informácie obsahovať nepresnosti, chyby, či odchýlky, za ktoré neručíme. Spoločnosť Decibar spol s r.o. nepreberá žiadné záruky za poskytované informácie.

II. Právo užívania:

1.     On-line poskytovaný materiál zostáva naďalej vlastníctvom firmy Decibar, resp. autora a je chránený autorským právom.
2.     Uživateľovi je poskytnuté neexkluzívne právo užívania.
3.     Vlastné komerčné využitie, alebo užívanie tretími osobami je zakázané, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak. To platí predovšetkým pre šírenie na internete a ponuky pre sťahovanie na iných miestach.
4.     Naopak je prípustné uvádzanie odkazu na internetové stránky Decibar.
5.     S poskytnutím materiálu nie je spojené právo materiál kompletne ani čiastočne meniť či inak spracovávať.
6.     Pri porušení uvedených pravidiel zo strany užívateľa zodpovedá uživateľ za náhradu škody a má povinnosť odbremeniť firmu Decibar nárokov tretích osôb.
7.     Pokiaľ sa uživateľ dozvie o komerčnom využitiu, neoprávnenom kopírovaniu, zmenách alebo inom spracovaniu a ďalej neoprávnenom šíreniu, musí to ihned oznámiť firme Decibar.

III. Využitie textov v tisku:

1.     U textov v tisku zodpovedá uživateľ za text, prioritne je výhradne zodpovedný za porušenie autorských práv a práv na ochranu osobnosti. Uživateľ má v tomto ohľade povinnosť zprostiť firmu Decibar spol s r.o. nárokov tretích osôb.
2.     Pri použití materiálu v súvislosti s článkami v tisku je tento materiál nutné vždy zreteľne a nezameniteľne označiť poznámkou o autorstve „Fotografie Decibar s.r.o.“.
3.     Pri každom zverejnení je nutné firme Decibar s.r.o. bezodkladne bez vyzvania a bezplatne poslať 1 exemplár.

IV. Hyperodkazy:

1.     Internetové stránky Decibar môžu obsahovať hyperodkazy na internetové stránky tretích osôb. Firma Decibar spol s r.o. nepreberá zodpovednosť za obsahy týchto internetových stránok, ani si firma Decibar spol s r.o. tieto internetové stránky a ich obsahy neprivlastňuje. Firma Decibar spol s r.o. pri prvnom prepojení externých odkazov skontrolovala cudzie obsahy, či tu nedochádza k prípadnému porušeniu práva. V tomto okamžiku nebolo zištené žiadne porušenie práva. Pokiaľ bude zistené porušenie práva, budú takéto externé odkazy okamžite zmazané.

V. Záruka, zodpovednosť:

1.     Zodpovednosť za prípadné vecné a právne vady materiálu, hlavne za chyby, správnosť, ochranné a autorské práva tretích osôb, úplnosť, alebo použiteľnosť je vylúčená. To neplatí, pokiaľ boli chyby spôsobené úmyslne, hrubou nedbalosťou, alebo lsťou.
2.     Nároky užívateľa na náhradu škody z akéhokoľvek právneho dôvodu, hlavne na základe porušenia zmluvy, sú vylúčené. To neplatí v prípade úmyslu, hrubej nedbalosti, neexistencie prisľúbených vlastností a podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za škody spôsobené vadou výrobku.
3.     Zodpovednosť za následné škody vzniknuté vadou veci je medzi stranami vylúčená.
4.     Pred sťahovaním materiálu si uživateľ za účelom vlastnej ochrany a zabránenia prenosu viru na internetové stránky Decibar zaistí primerané bezpečnostné opatrenie a antivirový program.

VI. Záverečné ustanovenia:

1.     Výlučná príslušnosť súdu, pokiaľ je objednavateľ podnikateľ v zmysle obchodného zákoníka, je v mieste sídla firmy Decibar.
2.     Platí české právo.
3.     Firma Decibar si vyhradzuje okamžitou zmenu aktuálne poskytovaného materiálu. Ďálej si firma Decibar vyhradzuje zmenu uvedených podmienok pri dodržaní primeranej lehoty.